Sažetak

Ana Ćavar
Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

O čitanju u kurikulskoj paradigmi metodike Hrvatskog jezika

Razvoj čitateljske sposobnosti jedan je od temeljnih obrazovnih ciljeva. U suvremenim se odgojno-obrazovnim sustavima težište sve više stavlja na sposobnost funkcionalnog služenja vještinom čitanja na različitim razinama. Istodobno, u nastavi Hrvatskog jezika pristupi čitanju još se uvijek najvećim dijelom temelje na istraživanjima čitanja provedenim u okviru znanosti o književnosti. Razvoj čitateljske sposobnosti time je u velikoj mjeri sveden na razvoj literarne kompetencije. I inače se zbog uloge koju književni tekstovi imaju ne samo u literarnoj socijalizaciji nego i u ovladavanju standardom u novije vrijeme ističe potreba deliterarizacije programā radi osposobljavanja učenika za funkcionalnije služenje jezičnim djelatnostima. Takav je pristup u skladu s kurikulskom paradigmom metodike Hrvatskog jezika uspostavljenom Nacionalnim okvirnim kurikulom. Kurikulskom je paradigmom, između ostalog, uvedena nova podjela na nastavna područja, a uspostavljen je i jedinstveni strateški cilj nastave Hrvatskoga jezika u svim ciklusima obrazovanja relevantnim za predmetnu nastavu. Redefiniranje nekih parametara didaktičke paradigme metodike Hrvatskog jezika, ponajprije uspostavljanje funkcionalnog služenja jezikom kao strateškog cilja te izdvajanje jezičnih djelatnosti u zasebna nastavna područja, zahtijeva da se čitanje, uz gledište utemeljeno na radovima nastalim u znanosti o književnosti, sagleda i iz nekih drugih perspektiva, naprimjer one vezane uz istraživanja razumijevanja diskursa. Time bi se mogao oblikovati obuhvatniji opis čitanja i čitateljskih procesa, a onda i načinā kojima se u nastavi Hrvatskoga jezika može učinkovitije razvijati vještina čitanja. U kurikulskim je sustavima usmjerenim na kompetencije takav opis čitanja nužan za smještanje jezikoslovnih, književnih i književnoznanstvenih sadržaja u okvire novog predmetnog područja.

Ključne riječi: čitanje; razvoj čitateljske pismenosti; kurikulska paradigma metodike Hrvatskog jezika; Nacionalni okvirni kurikul.