Sažetak

Velimir Piškorec
Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Ivana Kurtović Budja
Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje

O dvama zvučnim atlasima hrvatskoga jezika

Tijekom ove godine izrađena su dva zvučna atlasa hrvatskoga jezika: Austrijacizmi i germanizmi u hrvatskome jeziku te Zvučni atlas hrvatskih govora. Zamisao o njihovoj izradbi rodila se u sklopu višegodišnje suradnje između Katedre za njemački jezik Odsjeka za germanistiku Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i Instituta za germanistiku Sveučilišta u Salzburgu. Tematski fokus te suradnje bio je usmjeren na austrijacizme i germanizme u hrvatskim mjesnim govorima te identificiranje južnonjemačkih odnosno austrijskih dijalektnih osobitosti u proučavanim posuđenicama na glasovnoj, oblikovnoj, leksičkoj i značenjskoj razini.

Sinergetskim ujedinjavanjem dodirnojezikoslovnih i dijalektoloških kompetencija hrvatskih germanista i kroatista te iskustava austrijskoga dijalektologa Hannesa Scheutza stečenih pri izradi zvučnih atlasa južnonjemačkih govora osmišljen je i realiziran projekt Zvučnoga atlasa austrijacizama i germanizama u hrvatskome. U atlasu su prikazane izgovorne i oblikovne mjesne inačice 232 austrijacizma i germanizma u dvadeset mjesnih govora kontinentalne Hrvatske.

Zvučnim pak atlasom hrvatskih govora trenutačno je obuhvaćeno šesnaest organskih idioma svih triju narječja hrvatskoga jezika. U atlasu su predstavljene mjesne inačice 70 rečenica hrvatskoga jezika, u koje su uklopljeni leksemi s pojedinim naglasnim, glasovnim, oblikovnim i leksičkim varijablama, relevantnima za slavističku dijalektologiju.

Osim prezentacije obaju atlasa tematizirat će se metodološki okvir njihove izradbe te uputiti na višestruke prednosti primjene novih računalnih tehnologija u dijalektološkim istraživanjima te u popularizaciji ove discipline i njezina predmeta u široj javnosti.