Sažetak

Ivo Pranjković
Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Jezikoslovna kroatistika danas i sutra

U prilogu je riječ o stanju i perspektivama jezikoslovne kroatistike na Odsjeku za kroatistiku Filozofskoga fakulteta u Zagrebu. Konstatira se između ostaloga da su na tom odsjeku zastupljeni različiti aspekti znanstvenoistraživačkih i nastavnih aktivnosti, i teorijski, i metodološki, i povijesni, i primijenjenolingvistički, i praktični. To se podjednako odnosi na područja fonologije i morfonologije, gramatike, povijesti jezika, paleoslavistike, dijalektologije, leksikologije, standardologije i ortografije.

Kad je riječ o perspektivama, mislim da je poželjno intenzivirati rad na područjima (unutarnje) povijesti hrvatskoga jezika, osobito na području povijesne sintakse, potom na području suprasintakse (ili lingvistike teksta) te na području ortoepije, a u seminarskim i lektorskim vježbama više pozornosti usmjeriti na prevođenje te na redigiranje odnosno lektoriranje tekstova.