Sažetak

Anera Ryznar
Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Koliko je danas funkcionalna funkcionalna stilistika?

Prilog za diskurzno-kritički pristup u p(r)oučavanju funkcionalnih stilova

Rad analizira pretpostavke i polazišta na kojima se razvila hrvatska funkcionalna stilistika te propituje njezine domete i opravdanost postojeće klasifikacije funkcionalnih stilova u kontekstu jezične i diskuzne suvremenosti. Pojam funkcionalnog stila, kako su ga od strukturalizma nadalje shvaćale domaća lingvistika i stilistika (Pranjić, Silić, Pranjković), sučeljava se s pojmom diskurznoga tipa koji se od dvijestisućitih naovamo javlja u radovima diskurzno orijentiranih stilističara (Kovačević i Badurina, Katnić-Bakaršić). Teorijski i praktični okvir funkcionalne stilistike nadalje suočava se s potencijalom koji u to područje ubrizgavaju različiti kritički pristupi (kritička stilistika, pragmastilistika, feministička stilistika, kritička analiza diskurza) te se propituje u kojem bi smjeru trebalo krenuti p(r)oučavanje stilske kompetencije govornika hrvatskoga jezika.